موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

تکیه گاه پویش های تعالی سازمانی بر بنیاد رویش انسانی

دوره های حضوری

برگزاری تنها در شعب استان تهران