آموزش های آفلاین

دوره تفکر انتقادی

ویژه کارکنان دانشگاه های فنی و حرفه ای

دوره های حضوری

برگزاری تنها در شعب استان تهران