توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۲۰ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال ۱۴۰۰

راهنمای ثبت نام
ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریروز برگزارینحوه اجراثبت نام دوره
۱
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۷۵۶ تومان
با تخفیف ویژه
۶۴۰.۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۵۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول دبستان
۹۱۱۰۰۲۰۴۳۴۴۷۶.۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۹۱۴۰۰/۰۹/۰۴۱۵-۱۹:۳۰ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
۳
روش تدریس صفحه به صفحه علوم تجربی پایه های اول و دوم دبستان
۹۱۲۰۳۰۱۰۲۴۳۳۶.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۶۱۴۰۰/۰۹/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۴
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه دوم دبستان

۹۱۱۰۰۳۱۴۳۲۴۴۸.۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۳۱۴۰۰/۰۹/۲۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۵
روش تدریس صفحه به صفحه فارسی پایه اول و دوم دبستان
۹۱۰۰۰۱۱۰
۹۱۰۰۰۲۱۲
۲۰
۱۶
۵۰۴.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۴۰۰/۰۹/۳۰۱۵-۱۹
ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۶
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی سوم دبستان
۹۱۱۰۰۴۲۰۳۰۴۲۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۰۶۱۴۰۰/۰۹/۱۴۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۷
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی چهارم دبستان
۹۱۱۰۰۵۰۵۳۰۴۲۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۸
روش تدریس صفحه به صفحه فارسی سوم و چهارم دبستان
۹۱۰۰۰۳۰۹
۹۱۰۰۰۴۰۲
۲۴۳۳۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۷۱۴۰۰/۱۰/۰۱۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۹
روش تدریس صفحه به صفحه علوم تجربی سوم و چهارم دبستان
۹۱۲۰۳۰۱۰۲۴۳۳۶۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۴۱۴۰۰/۱۰/۰۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۰
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۴۴۸.۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳۱۴۰۰/۰۹/۱۰۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۱
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۴۰۵۶۰.۰۰۰
با تخفیف ۴۸۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۰۸۱۴۰۰/۰۸/۱۹۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۲
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
ریاضی - فارسی - علوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۴۰۵۶۰.۰۰۰
با تخفیف ۴۸۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۲۲۱۴۰۰/۰۹/۰۲۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۳ ارزشیابی کیفی - توصیفی
۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۲۸۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۲۰۱۴۰۰/۰۸/۲۷۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۴ درس پژوهی
۹۹۵۰۶۱۱۷ ۱۸۲۱۶.۰۰۱۴۰۰/۰۵/۳۱۱۴۰۰/۰۶/۰۵۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۵ کلاس داری نوین (مدیریت کلاس درس)
۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۴۴۸.۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۳۰۱۴۰۰/۰۹/۱۳۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۶
روانشناسی تربیتی
۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۳۳۶.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۴۱۴۰۰/۰۹/۲۲۱۶-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۷
اصول طراحی آموزشی

۹۱۴۰۰۴۵۷۱۶۲۲۴.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۴۱۴۰۰/۱۰/۰۱۱۶-۱۹ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
۱۸ جعبه ابزار معلم آنلاین ۲ (پلتفرم های اجرای کلاس آنلاین- آزمون سازها)
**۳۶با تخفیف ویژه
۵۰۴.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۱۹ جعبه ابزار معلم آنلاین ۳ (ورد - پاورپوینت- نرم افزارهای جانبی)
***۶۸با تخفیف ویژه
۸۶۸.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۰ جعبه ابزار معلم آنلاین۴ (تولید محتوا با موبایل و سیستم)
۵۰با تخفیف ویژه
۸۰۰.۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۱ روش ها و فنون تدریس

۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۳۳۶.۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۴۱۴۰۰/۱۰/۱۳۱۶-۱۹ایام هفتهآنلاینثبت نام در دوره
۲۲ جعبه ابزار معلم آنلاین ۱ (ویندوز - مبانی- اینترنت)
***۴۲با تخفیف ویژه
۵۲۵.۰۰۰۰
متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۸ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۳
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی اول متوسطه (پایه هفتم)
۹۱۱۰۱۶۱۶۲۴۳۱۲.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۴
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی دوم متوسطه (پایه هشتم)
۹۱۱۰۱۴۰۵۳۰۳۹۰.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
۲۵
تحلیل ، آموزش و روش تدریس ریاضی سوم متوسطه (پایه نهم)
۹۱۱۰۱۵۰۷۳۰۳۹۰.۰۰۰متعاقبا اعلام میشودمتعاقبا اعلام میشود۱۵-۱۹ایام هفته آنلاینثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟