توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل ۲۰ نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام ۳۰% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.


دوره‌های آموزشی آنلاین ویژه سال ۱۴۰۲ - مرکز شهید مهدوی

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاریثبت نام دوره
***
اختلالات یادگیری دانش آموزان
۹۱۴۰۰۵۱۳۱۶۳۲۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۰۲/۲۰۱۴۰۲/۰۳/۰۳۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
**
بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان
۹۱۴۰۰۴۶۲۱۲۲۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۲۱۴۰۲/۰۳/۱۰۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
**
درس پژوهی
۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸۳۶۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۴۰۲/۰۳/۰۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۱
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴۹۷۲.۰۰۰ تومان
تیرماهتیرماه۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۲
بازی های پیش دبستانی و دبستان - فعالیت آموزشی پیش دبستان
۹۲۶۰۰۲۴۳
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۹۶۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۲/۱۳۱۴۰۲/۰۴/۰۱۱۶-۱۹ثبت نام در دوره
۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی
(ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۰۳/۱۶۱۴۰۲/۰۳/۲۷۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی
(ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
(ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۵
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی
(ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰تومان۱۴۰۲/۰۴/۱۰۱۴۰۲/۰۴/۱۸۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۶
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی
(ریاضی- فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۴/۲۴۱۴۰۲/۰۵/۰۲۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۷
تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی
(ریاضی - فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۰۵/۰۷۱۴۰۲/۰۵/۱۶۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۸
تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی
(ریاضی - فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰تومان۱۴۰۲/۰۵/۲۱۱۴۰۲/۰۵/۳۰۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۹
اصول طراحی آموزشی
۹۱۴۰۰۴۵۷ ۱۶۳۲۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۱/۲۷۱۴۰۲/۰۲/۰۵۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ثبت نام در دوره
۱۰
روش ها و فنون تدریس
۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۴۸۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۰۶۱۴۰۲/۰۲/۱۴۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ثبت نام در دوره
۱۱
کلاسداری نوین (مدیریت کلاس درس)
۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۰۹۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۱۱ روانشناسی تربیتی
۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۴۸۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۱/۰۲/۳۰۱۴۰۱/۰۳/۰۸۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۱۲ارزشیابی کیفی - توصیفی

۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۴۰۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۲۱۱۴۰۲/۰۲/۲۸۱۵:۳۰-۱۹:۳۰
۱۷-۲۱
ثبت نام در دوره
۱۴
روش تدریس ریاضی اول متوسطه (پایه هفتم)
۹۱۱۰۱۶۱۶۲۴۶۰۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۱۱۴۰۲/۰۳/۱۷۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۱۵
تحلیل، آموزش و روش تدریس ریاضی دوم متوسطه (پایه هشتم)
۹۱۱۰۱۴۰۵۳۰۷۰۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۴۰۲/۰۳/۱۳۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
۱۶
تحلیل، آموزش و روش تدریس ریاضی سوم متوسطه (پایه نهم)
۹۱۱۰۱۵۰۷۳۰۷۰۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۱۸۱۴۰۲/۰۴/۰۱۱۵-۱۹ثبت نام در دوره
مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر-خیابان مفتح جنوبی- خیابان شیرودی- پلاک ۱۳- طبقه دوم -
یا میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- کوچه طهمورث - کوچه گیتی- کوچه جمال پلاک ۶- طبقه دوم - شماره واتساپ : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰
- تلفن:۴۳۳۱۳

دوره‌های آموزشی آنلاین سال ۱۴۰۲ - مهرتابان

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)شهریه(تومان)شروعپایانروزهای برگزاری
۱
بازی های پیش دبستانی و دبستان - فعالیت آموزشی پیش دبستان
۹۲۶۰۰۲۴۳
۹۲۳۰۵۷۰۷
۴۸۹۶۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۲/۲۰۱۴۰۲/۰۳/۱۰چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه
۲
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۴۱۴۰۲/۰۳/۱۹چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه
۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۶۱۴۰۲/۰۳/۲۰ایام هفته
۴
بدوخدمت معلمان - آنلاین
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۹۷۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۱۰۱۴۰۲/۰۳/۳۱چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه
۵
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی (ریاضی- فارسی - علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۱۷۱۴۰۲/۰۳/۲۶چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه
۶
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱۴۰۲/۰۳/۰۳چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه
پایگاه مهرتابان - تهرانپارس- ۰۹۳۷۸۹۰۰۵۷۰ - خانم صادقی

دوره‌های آموزشی آنلاین سال ۱۴۰۲ - شهید جلالی

ردیفعنوان دورهکدمدت دورهشهریه(تومان)شروعپایانساعت برگزاری
۱
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه اول ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۲/۳۰۱۴۰۲/۰۳/۰۴۱۵-۱۹
۲
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه دوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۶۱۴۰۲/۰۳/۱۱۱۵-۱۹
۳
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه سوم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۳۲۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۰۶۱۴۰۲/۰۳/۱۶۱۵-۱۹
۴
روش تدریس صفحه به صفحه کتب درسی پایه چهارم ابتدایی (ریاضی - فارسی -علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹ ۶۴۰.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۲۰۱۴۰۲/۰۳/۲۸۱۵-۱۹
۵
مهارت های بدوحدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۹۷۲.۰۰۰ تومان۱۴۰۲/۰۳/۲۰۱۴۰۲/۰۳/۳۰۱۵-۱۹
پایگاه شهیدجلالی- تهرانسر- ۰۹۰۵۴۲۷۶۷۲۵- خانم ابدی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟