قابل توجه فراگیران محترم

برای حصول اطمینان از ثبت گواهینامه‌های کارکنان استخدام رسمی مدارس غیردولتی در سامانه LTMS، استدعا دارد با موافقت اداره متبوع در دوره‌ها شرکت فرمائید.در غیر اینصورت موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی هیچ گونه مسئولیتی در قبال ثبت دوره‌ها در سامانه LTMS ندارد.

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهمدرس دورهمخاطبین دورهشهریه(تومان)ثبت نام در دوره
1ارزشیابی کیفی توصیفی9140071520خانم روزبهانیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
,كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مسئول امورآموزشی(1167),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),كارشناس امور آموزشی(194),آموزگاری(101),مدیریت واحد آموزشی(120),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(405),حق التدریس بگیر(9200),دبیری(102),كارشناس تحلیل گر سیستم(823)
24000ثبت نام در دوره
2راهنمای علمی نگارش طرح درس9140031124اقای دکتر فضلی خانیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
3درس پژوهی9950611718مصدقی نیک
ساکی
روزبهانی
فضلی خانی
ترکمن
حسینی خواه
الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امورورزشی(157),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200)
21600ثبت نام در دوره
4آموزش و پرورش پیش دبستان9140041316الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(1506),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون آموزگار(13004),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),آموزگار(1010),آموزگار مدارس استثنایی(1564)
19200ثبت نام در دوره
5قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دلتی9170737416آقای صدیقیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(1506),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون آموزگار(13004),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),آموزگار(1010),آموزگار مدارس استثنایی(1564)
19200ثبت نام در دوره
6قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش995058978خانم علی آبادیهمه رشته های شغلی
10.000ثبت نام در دوره
7روش تدریس ریاضی پایه اول9110020434دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه اول دوره ابتدایی توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
40.800ثبت نام در دوره
8روش تدریس ریاضی پایه دوم9110031432دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه دوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
38.400ثبت نام در دوره
9روش تدریس ریاضی پایه سوم9110042030دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه سوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
10روش تدریس ریاضی پایه چهارم9110050530دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
11روش تدریس ریاضی پایه پنجم9110060730دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه پنجم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
12روش تدریس ریاضی پایه ششم9110031332دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
40.800ثبت نام در دوره
13بدو خدمت معلمان91402409 54آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), کارکنان غیر انتفاعی(9100), حق التدریس بگیر(9200)
64800ثبت نام در دوره
14روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲ 24كارشناس امورفوق برنامه(124), كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مدیرامورآموزشی(135),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
15سند تحول بنیادین9140209516همه رشته های شغلی
19200ثبت نام در دوره
16حقوق شهروندی(حقوق شهروندی در نظام اداری)995059118دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی9600ثبت نام در دوره
17حقوق شهروندی(منشور حقوق شهروندی)995059246دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی7200ثبت نام در دوره
18مهارت های نوشتن9950564624دکتر محمد دهریزیآموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), حق التدریس بگیر(9200)
(صرفا جهت ارتقاء اطلاعات عمومی- در صفحه ltmsثبت نمی گردد)
28800ثبت نام در دوره
19آموزش و توسعه فرهنگ نماز9250300616سید جواد بهشتی‎آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مشاور(320), مربی امورتربیتی(107), حق التدریس بگیر(9200), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)19200ثبت نام در دوره
20تفکر انتقادی9950624016دکتر سعید انواری - دکتر اکبر سلطانیكارشناس امورفوق برنامه(124), كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131), كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132), كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),مسئول امورآموزشی(1167),
كارشناس امور پژوهشی(1168), كاردان امورآموزشی(1169),كاردان امورپژوهشی(1170), كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171), كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172), ناظروراهنمای امورآموزشی(1173), آموزگاری(101),دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107), مدیریت واحد آموزشی(120), مشاور تحصیلی(949), مراقب بهداشت(950), مربی بهداشت مدارس(405), حق التدریس بگیر(9200)
19200ثبت نام در دوره
21برنامه ریزی توسعه فردی
(آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرسه)
9140041224دکتر بهزاد ابوالعلاییآموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949), مراقب بهداشت(950), مربی بهداشت مدارس(405), مدیریت واحد آموزشی(120), حق التدریس بگیر(9200)28800ثبت نام در دوره
22تولید محتوای الکترونیکی9200241448_آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورآموزشی(169), مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)57600ثبت نام در دوره
23دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)9950615224سرکار خانم دکتر فریدونیآموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),كتابدار(140),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امور فرهنگی(946),كارشناس امور پژوهشی(1168),حق التدریس بگیر(9200),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مشاور تحصیلی(949)28800ثبت نام در دوره
24اصول و فنون مشاوره و راهنمایی9140100912جناب اقای دکتر نجارمربی امورآموزشی(169),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
14400ثبت نام در دوره
25مبانی برنامه ریزی درسی9140049624جناب اقای دکتر صادق زاده
جناب اقای دکتر حاجی آقالو
كارشناس امورفوق برنامه(124),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مدیرامورآموزشی(135),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
26اخلاق حرفه ای در مدرسه9130126520قراملکیهمه رشته های شغلی24000ثبت نام در دوره
27دوره آموزشی مدیریت کلاس9140152232اقای دکتر میرکمالی
اقای دکتر عبدالهی
مربی امورآموزشی(169),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
38400ثبت نام در دوره
28سازمان و قوانین آموزش و پرورش9140048220جناب اقای دکتر صافیكارشناس امورفوق برنامه(124),كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),مدیرامورآموزشی(135),مربی امورآموزشی(169),كارشناس امور آموزشی(194),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس اموراداری(201),كاردان اموراداری(202),مربی بهداشت مدارس(405),مشاور تحصیلی(949),مراقب بهداشت(950),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كاردان امورپژوهشی(1170),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)24000ثبت نام در دوره
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟