دوره های مجازی

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهمخاطبین دورهشهریه(تومان)ثبت نام در دوره
۱
دوره تربیت معلم خلاقیت و مهارت (پرورش خلاقیت در دانش آموزان)
***همراه با بسته آموزشی ***

۹۱۴۰۰۵۲۱۱۶همه رشته های شغلی۱۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱
مصداق سازی ساحت های تربیتی در مدرسه

۹۹۵۰۶۸۸۳۱۶ همه رشته های شغلی۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲توانمندسازی عوامل انسانی در آموزش و پرورش۹۱۴۰۰۲۰۵۱۲مدیرامورآموزشی(۱۳۵)۱۶.۸۰۰ثبت نام در دوره
۳روشها و راهبردهای کیفیت بخشی به مدیریت مدارس (برنامه تدبیر و تعالی)
۹۹۵۰۶۱۱۸۱۲همه رشته های شغلی
۱۶.۸۰۰ثبت نام در دوره
۴بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان۹۱۴۰۰۴۶۲۱۲کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱) ,کاردان برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۲),کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),مربی امورآموزشی(۱۶۹),آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مشاور تحصیلی(۹۴۹),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),مربی بهداشت مدارس(۴۰۵),مراقب بهداشت(۹۵۰),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۱۶.۸۰۰ثبت نام در دوره
۵آموزش مهارت های زندگی
۹۱۳۰۱۲۳۰ ۲۴۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۶ارزشیابی کیفی توصیفی۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره ۷۰۳۹۴ - مشاهده بخشنامه
,کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱),مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷),کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹),کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱),کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),آموزگاری(۱۰۱),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مراقب بهداشت(۹۵۰),مربی بهداشت مدارس(۴۰۵),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰),دبیری(۱۰۲),کارشناس تحلیل گر سیستم(۸۲۳)
۲۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷راهنمای عملی تهیه طرح درس۹۱۴۰۰۳۱۱۲۴الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره ۷۰۳۹۴ - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۸درس پژوهی۹۹۵۰۶۱۱۷۱۸الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره ۷۰۳۹۴ - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),کارشناس امورورزشی(۱۵۷),کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۲۵.۲۰۰ثبت نام در دوره
۹آموزش و پرورش پیش دبستان۹۱۴۰۰۴۱۳۱۶الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره ۷۰۳۹۴ - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(۱۵۰۶),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(۱۳۹۳۸),معاون آموزگار(۱۳۰۰۴),معاون - آموزگار مدارس عشایری(۱۳۹۳۹),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(۱۳۹۴۶),آموزگار(۱۰۱۰),آموزگار مدارس استثنایی(۱۵۶۴)
۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۰قوانین، مقررات و آئین نامه های خاص مدارس غیر دولتی۹۱۷۰۷۳۷۴۱۶الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره ۷۰۳۹۴ - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(۱۵۰۶),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(۱۳۹۳۸),معاون آموزگار(۱۳۰۰۴),معاون - آموزگار مدارس عشایری(۱۳۹۳۹),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(۱۳۹۴۶),آموزگار(۱۰۱۰),آموزگار مدارس استثنایی(۱۵۶۴)
۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۱قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش۹۹۵۰۵۸۹۷۸همه رشته های شغلی
۱۱.۲۰۰ثبت نام در دوره
۱۲روش تدریس ریاضی پایه اول۹۱۱۰۰۲۰۴۳۴روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه اول دوره ابتدایی توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۷.۶۰۰ثبت نام در دوره
۱۳روش تدریس ریاضی پایه دوم۹۱۱۰۰۳۱۴۳۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه دوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۴.۸۰۰ثبت نام در دوره
۱۴روش تدریس ریاضی پایه سوم۹۱۱۰۰۴۲۰۳۰روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه سوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۵روش تدریس ریاضی پایه چهارم۹۱۱۰۰۵۰۵۳۰روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۶روش تدریس ریاضی پایه پنجم۹۱۱۰۰۶۰۷۳۰روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه پنجم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۷روش تدریس ریاضی پایه ششم۹۱۱۰۰۳۱۳۳۲روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
۴۴.۸۰۰ثبت نام در دوره
۱۸مهارت های بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۷۵.۶۰۰ثبت نام در دوره
۱۹روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲ ۲۴کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴), کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱),مدیرامورآموزشی(۱۳۵),مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷),کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱),کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲),کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),مربی امورآموزشی(۱۶۹),آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),مشاور تحصیلی(۹۴۹),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۲۰سند تحول بنیادین۹۱۴۰۲۰۹۵۱۶همه رشته های شغلی
۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲۱حقوق شهروندی(حقوق شهروندی در نظام اداری)۹۹۵۰۵۹۱۱۸ویژه تمام کد رشته های شغلی۱۱.۲۰۰ثبت نام در دوره
۲۲حقوق شهروندی(منشور حقوق شهروندی)۹۹۵۰۵۹۲۴۶ویژه تمام کد رشته های شغلی۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲۳آیین و مهارت های نوشتن۹۹۵۰۵۶۴۶۲۴آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۲۴آموزش و توسعه فرهنگ نماز۹۲۵۰۳۰۰۶۱۶آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴), مشاور(۳۲۰), مربی امورتربیتی(۱۰۷), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵)۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲۵محور مهارت های فردی و اجتماعی (تفکر انتقادی)۹۹۵۰۶۲۴۰۱۲کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴), کاردان امورفوق برنامه(۱۲۵),کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱), کاردان برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۲), کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),مربی امورآموزشی(۱۶۹),مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷),
کارشناس امور پژوهشی(۱۱۶۸), کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹),کاردان امورپژوهشی(۱۱۷۰), کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱), کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲), ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳), آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵), مربی امورتربیتی(۱۰۷), مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰), مشاور تحصیلی(۹۴۹), مراقب بهداشت(۹۵۰), مربی بهداشت مدارس(۴۰۵), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۱۶.۸۰۰ثبت نام در دوره
۲۶برنامه ریزی توسعه فردی
(آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرسه)
۹۱۴۰۰۴۱۲۲۴آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵), مربی امورتربیتی(۱۰۷),مشاور تحصیلی(۹۴۹), مراقب بهداشت(۹۵۰), مربی بهداشت مدارس(۴۰۵), مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۲۷تولید محتوای الکترونیکی۹۲۰۰۲۴۱۴۴۸آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), مربی امورآموزشی(۱۶۹), مشاور تحصیلی(۹۴۹),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)۶۷.۲۰۰ثبت نام در دوره
۲۸مقاله نویسی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی)۹۹۵۰۶۱۵۲۲۴آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),کتابدار(۱۴۰),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),کارشناس امور فرهنگی(۹۴۶),کارشناس امور پژوهشی(۱۱۶۸),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰),کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مشاور تحصیلی(۹۴۹)۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۲۹اصول و فنون مشاوره و راهنمایی۹۱۴۰۱۰۰۹۱۲مربی امورآموزشی(۱۶۹),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳),آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),مشاور تحصیلی(۹۴۹),کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)
۱۶.۸۰۰ثبت نام در دوره
۳۰اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری(اخلاق حرفه ای در مدرسه)۹۱۳۰۱۲۶۵۲۰همه رشته های شغلی۲۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳۱ مدیریت کلاس درس۹۱۴۰۱۵۲۲۳۲مربی امورآموزشی(۱۶۹),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳),آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),مشاور تحصیلی(۹۴۹),حق التدریس بگیر(۹۲۰۰)
۴۴.۸۰۰ثبت نام در دوره
۳۲سازمان و قوانین آموزش و پرورش۹۱۴۰۰۴۸۲۲۰کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴),کاردان امورفوق برنامه(۱۲۵),کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱),کاردان برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۲),مدیرامورآموزشی(۱۳۵),مربی امورآموزشی(۱۶۹),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),آموزگاری(۱۰۱),دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰),کارشناس اموراداری(۲۰۱),کاردان اموراداری(۲۰۲),مربی بهداشت مدارس(۴۰۵),مشاور تحصیلی(۹۴۹),مراقب بهداشت(۹۵۰),مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷),کارشناس امور پژوهشی(۱۱۶۸),کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹),کاردان امورپژوهشی(۱۱۷۰),کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱),کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)۲۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳۳اصول و اهداف آموزش و پرورش۹۱۴۰۰۴۵۸۱۶همه رشته های شغلی۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۳۴مقدمات مدیریت آموزشگاهی ۹۱۴۰۱۵۱۵۲۴مدیریت واحد آموزشی (۱۲۰)۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۳۵مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی۹۱۳۰۱۸۵۳۱۶همه رشته های شغلی
۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۳۶افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن
۹۱۴۰۰۴۵۹ ۲۰,دبیری(۱۰۲),هنرآموزی(۱۰۳),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(۱۰۵),مربی امورتربیتی(۱۰۷),کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱),مربی امورآموزشی(۱۶۹),کارشناس امور آموزشی(۱۹۴),مشاور تحصیلی(۹۴۹),کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹),کاردان امورپژوهشی(۱۱۷۰),کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲),کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱),ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳),کارکنان غیر انتفاعی(۹۱۰۰),مهندس معماری(۱۰۰۰۰), (۰),آموزگاری(۱۰۱)
۲۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳۷اصول طراحی آموزشی۱۶مربی امورآموزشی (۱۶۹), ناظر و راهنمای امور آموزشی(۱۱۷۳), مشاور تحصیلی(۹۴۹), آموزگاری(۱۰۱), دبیری(۱۰۲), هنرآموزی(۱۰۳), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(۱۰۴),مربی امور تربیتی مقطع راهنمائی و متوسطه(۱۰۵), مربی امورتربیتی(۱۰۷), حق التدریس بگیر(۹۲۰۰), مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۳۸آداب و اسرار نماز۲۸همه رشته های شغلی۳۹.۲۰۰ثبت نام در دوره
۳۹روانشناسی تربیتی۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)، کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)، مدیرامورآموزشی(۱۳۵)، کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)، کاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۲)، کاردان امورآموزشی(۱۱۶۹)، مسئول امورآموزشی(۱۱۶۷)، ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)، کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۴۰آشنایی باطرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه هاودستورالعمل های اجرای آن۹۱۷۰۴۰۳۲۳۴کارشناس اموراداری(۲۰۱)، کاردان اموراداری(۲۰۲)، کارگزین(۲۱۲)۴۷.۶۰۰ثبت نام در دوره
۴۱قوانین و مقررات آموزش و پرورش۹۱۴۰۲۲۰۹۱۶مدیرامورآموزشی(۱۳۵)،کارشناس امور آموزشی(۱۹۴)،مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)،کارشناس امورفوق برنامه(۱۲۴)،کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(۱۳۱)،مربی امورآموزشی(۱۶۹)، آموزگاری(۱۰۱)، دبیری(۱۰۲)، هنرآموزی(۱۰۳)، مربی امورتربیتی(۱۰۷)، کارشناس امورآموزشی وپژوهشی(۱۱۱)، کارشناس برنامه ریزی آموزشی(۱۱۴)،کارشناس اموراداری(۲۰۱)،کارشناس برنامه وبودجه(۲۰۴)،کارشناس امور پژوهشی(۱۱۶۸)،کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(۱۱۷۱)،ناظروراهنمای امورآموزشی(۱۱۷۳)۲۲.۴۰۰ثبت نام در دوره
۴۲آیین نگارش و مکاتبات ادرای۹۱۰۰۵۶۱۰۲۴همه رشته های شغلی۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۴۳رهبری آموزشی۹۱۴۰۰۴۷۹۲۴مدیریت واحد آموزشی(۱۲۰)
۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
۴۴نظارت و راهنمای تعلیماتی۹۱۴۰۲۰۳۶۲۴همه رشته های شغلی
۳۳.۶۰۰ثبت نام در دوره
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟