نام دورهکد دورهمدت دورهمدرس دورهمخاطبین دورهشهریه(تومان)ثبت نام در دوره
بدو خدمت معلمان91402409 5464800ثبت نام در دوره
روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲ 2428800ثبت نام در دوره
سند تحول بنیادین914020951619200ثبت نام در دوره
حقوق شهروندی(حقوق شهروندی در نظام اداری)995059118دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی9600ثبت نام در دوره
حقوق شهروندی(منشور حقوق شهروندی)995059246دکتر مسعود سلیانی7200ثبت نام در دوره
مهارت های نوشتن9950564624دکتر محمد دهریزیویژه آموزگاران و دبیران محترم مدارس28800ثبت نام در دوره
آموزش و توسعه فرهنگ نماز9250300616سید جواد بهشتی‎ویژه آموزگاران و دبیران محترم مدارس با کد رشته شغلی 101 و 10219200ثبت نام در دوره
تفکر انتقادی9140141416دکتر سعید انواری - دکتر اکبر سلطانیویژه : آموزگاران  و دبیران19200ثبت نام در دوره
برنامه ریزی توسعه فردی9140041224دکتر بهزاد ابوالعلایی28800ثبت نام در دوره
تولید محتوای الکترونیکی9200241448_57600ثبت نام در دوره
دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)9950615224سرکار خانم دکتر فریدونیویژه رشته های شغلی آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی و مدیریت واحد آموزشی28800ثبت نام در دوره
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی9140100912جناب اقای دکتر نجار14400ثبت نام در دوره
مبانی برنامه ریزی درسی9140049624جناب اقای دکتر صادق زاده
جناب اقای دکتر حاجی آقالو
28800ثبت نام در دوره
اخلاق حرفه ای در مدرسه9130126520قراملکی24000ثبت نام در دوره
دوره آموزشی مدیریت کلاس9140152232اقای دکتر میرکمالی
اقای دکتر عبدالهی
38400ثبت نام در دوره
سازمان و قوانین آموزش و پرورش9140048212جناب اقای دکتر صافی24000ثبت نام در دوره