دوره جدید  مصداق سازی ساحت های تربیتی در مدرسه
ویژه مدارس دولتی و غیر دولتی
مربیان تربیتی، معاونین پرورشی و مشاورین
ثبت نام از 1399/11/15- مدت دوره 16 ساعت

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهمدرس دورهمخاطبین دورهشهریه(تومان)ثبت نام در دوره
1
مصداق سازی ساحت های تربیتی در مدرسه

9950688316دکتر صادق زاده -دکتر فضلی خانی -آقای رضایی همه رشته های شغلی16.000ثبت نام در دوره
2توانمندسازی عوامل انسانی در آموزش و پرورش9140020512آقای دکتر فضلی خانیمدیرامورآموزشی(135)14.400ثبت نام در دوره
3روشها و راهبردهای كیفیت بخشی به مدیریت مدارس (برنامه تدبیر و تعالی)
9950611812دکتر عظیم محبی 14.400ثبت نام در دوره
4بررسی مسائل و مشكلات تربیتی دانش آموزان9140046212خانم شهلا محمدیكارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131) ,كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949),مدیریت واحد آموزشی(120),مربی بهداشت مدارس(405),مراقب بهداشت(950),حق التدریس بگیر(9200)
14.400ثبت نام در دوره
5آموزش مهارت های زندگی
91301230 24آقای دکتر وکیلی28.800ثبت نام در دوره
6ارزشیابی کیفی توصیفی9140071520خانم روزبهانیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
,كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مسئول امورآموزشی(1167),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),كارشناس امور آموزشی(194),آموزگاری(101),مدیریت واحد آموزشی(120),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(405),حق التدریس بگیر(9200),دبیری(102),كارشناس تحلیل گر سیستم(823)
24.000ثبت نام در دوره
7راهنمای عملی تهیه طرح درس9140031124اقای دکتر فضلی خانیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
8درس پژوهی9950611718مصدقی نیک
ساکی
روزبهانی
فضلی خانی
ترکمن
حسینی خواه
الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امورورزشی(157),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200)
21600ثبت نام در دوره
9آموزش و پرورش پیش دبستان9140041316الزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(1506),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون آموزگار(13004),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),آموزگار(1010),آموزگار مدارس استثنایی(1564)
19200ثبت نام در دوره
10قوانین، مقررات و آئین نامه های خاص مدارس غیر دولتی9170737416آقای صدیقیالزامی برای مدارس غیردولتی طبق بخشنامه شماره 70394 - مشاهده بخشنامه
مدیرآموزگار(1506),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),معاون آموزگار(13004),معاون - آموزگار مدارس عشایری(13939),مدیر مدرسه دوره ابتدایی(13946),آموزگار(1010),آموزگار مدارس استثنایی(1564)
19200ثبت نام در دوره
11قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش995058978خانم علی آبادیهمه رشته های شغلی
10.000ثبت نام در دوره
12روش تدریس ریاضی پایه اول9110020434دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه اول دوره ابتدایی توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
40.800ثبت نام در دوره
13روش تدریس ریاضی پایه دوم9110031432دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه دوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
38.400ثبت نام در دوره
14روش تدریس ریاضی پایه سوم9110042030دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه سوم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
15روش تدریس ریاضی پایه چهارم9110050530دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
16روش تدریس ریاضی پایه پنجم9110060730دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه پنجم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
36.000ثبت نام در دوره
17روش تدریس ریاضی پایه ششم9110031332دکتر داوودیروش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی-توسط مولف کتب ریاضی-دکتر خسرو داودی
همه رشته های شغلی
38.400ثبت نام در دوره
18مهارت های بدو خدمت معلمان91402409 54آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), کارکنان غیر انتفاعی(9100), حق التدریس بگیر(9200)
64800ثبت نام در دوره
19روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲ 24كارشناس امورفوق برنامه(124), كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مدیرامورآموزشی(135),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
20سند تحول بنیادین9140209516همه رشته های شغلی
19200ثبت نام در دوره
21حقوق شهروندی(حقوق شهروندی در نظام اداری)995059118دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی9600ثبت نام در دوره
22حقوق شهروندی(منشور حقوق شهروندی)995059246دکتر مسعود سلیانیویژه تمام کد رشته های شغلی7200ثبت نام در دوره
23آیین و مهارت های نوشتن9950564624دکتر محمد دهریزیآموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), حق التدریس بگیر(9200)28800ثبت نام در دوره
24آموزش و توسعه فرهنگ نماز9250300616سید جواد بهشتی‎آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مشاور(320), مربی امورتربیتی(107), حق التدریس بگیر(9200), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)19200ثبت نام در دوره
25محور مهارت های فردی و اجتماعی (تفكر انتقادی)9950624012دکتر سعید انواری - دکتر اکبر سلطانیكارشناس امورفوق برنامه(124), كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131), كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132), كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),مسئول امورآموزشی(1167),
كارشناس امور پژوهشی(1168), كاردان امورآموزشی(1169),كاردان امورپژوهشی(1170), كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171), كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172), ناظروراهنمای امورآموزشی(1173), آموزگاری(101),دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107), مدیریت واحد آموزشی(120), مشاور تحصیلی(949), مراقب بهداشت(950), مربی بهداشت مدارس(405), حق التدریس بگیر(9200)
19200ثبت نام در دوره
26برنامه ریزی توسعه فردی
(آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرسه)
9140041224دکتر بهزاد ابوالعلاییآموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949), مراقب بهداشت(950), مربی بهداشت مدارس(405), مدیریت واحد آموزشی(120), حق التدریس بگیر(9200)28800ثبت نام در دوره
27تولید محتوای الکترونیکی9200241448_آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورآموزشی(169), مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)57600ثبت نام در دوره
28مقاله نویسی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی)9950615224سرکار خانم دکتر فریدونیآموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),كتابدار(140),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امور فرهنگی(946),كارشناس امور پژوهشی(1168),حق التدریس بگیر(9200),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مشاور تحصیلی(949)28800ثبت نام در دوره
29اصول و فنون مشاوره و راهنمایی9140100912آقای دکتر احمدصافیمربی امورآموزشی(169),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
14400ثبت نام در دوره
30مبانی برنامه ریزی درسی9140049624اقای دکتر صادق زاده
اقای دکتر حاجی آقالو
كارشناس امورفوق برنامه(124),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),مدیرامورآموزشی(135),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
28800ثبت نام در دوره
31اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری(اخلاق حرفه ای در مدرسه)9130126520قراملکیهمه رشته های شغلی24000ثبت نام در دوره
32 مدیریت کلاس درس9140152232اقای دکتر میرکمالی
اقای دکتر عبدالهی
مربی امورآموزشی(169),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200)
38400ثبت نام در دوره
33سازمان و قوانین آموزش و پرورش9140048220 اقای دکتر صافیكارشناس امورفوق برنامه(124),كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),مدیرامورآموزشی(135),مربی امورآموزشی(169),كارشناس امور آموزشی(194),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس اموراداری(201),كاردان اموراداری(202),مربی بهداشت مدارس(405),مشاور تحصیلی(949),مراقب بهداشت(950),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كاردان امورپژوهشی(1170),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)24000ثبت نام در دوره
34اصول و اهداف آموزش و پرورش9140045816آقای دکتر فضلیخانیهمه رشته های شغلی19.200ثبت نام در دوره
31اصول طراحی آموزشی16آقای دکتر فضلیخانیمربی امورآموزشی (169), ناظر و راهنمای امور آموزشی(1173), مشاور تحصیلی(949), آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امور تربیتی مقطع راهنمائی و متوسطه(105), مربی امورتربیتی(107), حق التدریس بگیر(9200), مدیریت واحد آموزشی(120)19.200ثبت نام در دوره
32آداب و اسرار نماز28سید جواد بهشتی‎همه رشته های شغلی33.600ثبت نام در دوره
33روانشناسی تربیتی9140117724اقای دکتر سیدحسن وکیلیكارشناس امورفوق برنامه(124)، كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)، مدیرامورآموزشی(135)، كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)، كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172)، كاردان امورآموزشی(1169)، مسئول امورآموزشی(1167)، ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)، كارشناس امور آموزشی(194)، آموزگاری(101)، دبیری(102)28.800ثبت نام در دوره
34آشنایی باطرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه هاودستورالعمل های اجرای آن9170403234اقای دکتر سیدحسن وکیلیكارشناس اموراداری(201)، كاردان اموراداری(202)، كارگزین(212)40.800ثبت نام در دوره
35قوانین و مقررات آموزش و پرورش9140220916دکتر ریاحی نژادمدیرامورآموزشی(135)،كارشناس امور آموزشی(194)،مدیریت واحد آموزشی(120)،كارشناس امورفوق برنامه(124)،كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)،مربی امورآموزشی(169)، آموزگاری(101)، دبیری(102)، هنرآموزی(103)، مربی امورتربیتی(107)، كارشناس امورآموزشی وپژوهشی(111)، كارشناس برنامه ریزی آموزشی(114)،كارشناس اموراداری(201)،كارشناس برنامه وبودجه(204)،كارشناس امور پژوهشی(1168)،كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)،ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)19.200ثبت نام در دوره
36آیین نگارش و مکاتبات ادرای9100561024آقای دکتر طباطباییهمه رشته های شغلی28.800ثبت نام در دوره
37رهبری آموزشی9140047924دکتر میرکمالیمدیریت واحد آموزشی(120)
28.800ثبت نام در دوره
38نظارت و راهنمای تعلیماتی9140203624دکتر عبدالهیهمه رشته های شغلی
28.800ثبت نام در دوره
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟