توجه !

فراگیران محترم توجه داشته باشند که در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد فراگیران (حداقل 15 نفر)،

دوره طبق برنامه جدیدی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، برگزار می گردد.

در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

***** یک هفته قبل از شروع دوره امکان انصراف  از دوره وجود ندارد. ******

پس از ثبت نام در دوره به هیچ وجه  امکان تغییر دوره وجود ندارد.

عنوان پایگاه ها

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی : میدان هفت تیر- خیابان لطفی – بعد از چهار راه مشاهیر – ساختمان فرصت امروز- پلاک 49 -طبقه سوم -واحد9 – تلفن:43313

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱روش های فعال یاددهی- یادگیری (مقدماتی تخصصی سطح1) - استادمیرشفیعی914003223230256.00098/08/0298/08/24تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-14:30
14:30-19:30
چهارشنبه(14:30-19:30) - پنجشنبه- جمعهشهید مهدویدرحال ثبت نامثبت نام دوره
2روش ها و فنون نوین تدریس (مقدماتی تخصصی سطح2) - استادمیرشفیعی914003122430192.00098/08/30
98/09/08
تا زمان تکمیل ظرفیت13-18پنجشنبه-جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
3بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی سال اول دوره اول متوسطه(پایه هفتم)91703362
1630120.00098/09/1998/09/22تا زمان تکمیل ظرفیت14:30-19:30
13-18
سه شنبه- پنجشنبه- جمعه شهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
5تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی 91400469
3230224.00098/09/2898/10/13تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
6تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
« گروه : الف »
91400469
3230224.00098/08/1698/09/01تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
7تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
« گروه : ب »»
91400469
3230224.00098/10/1998/11/04تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
8تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
« گروه : الف »
91400469
3230224.00098/09/0798/09/22تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
9تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی
« گروه : ب »
91400469
3230224.00098/11/1098/11/25تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
10تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی91400469
3230224.00098/12/0198/12/16تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
11تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی91400469
3230224.00098/08/1698/09/01تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
12تحلیل محتوای کتب درسی پایه ششم ابتدایی91400469
3230224.00098/09/0798/09/22تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه -جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
13بازی های پیش دبستان و دبستان- فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش دبستان
92305707
92600234
32
16
30336.00098/09/2898/10/20تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-14پنجشنبه-جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
14دوره مهارت های تفکر و حل مسئله914014141630112.000متعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
تا زمان تکمیل ظرفیتمتعاقبا اعلام می شود
متعاقبا اعلام می شود
شهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
15دوره
بدو خدمت معلمان
« گروه : الف»
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴30378.00098/08/0998/08/30تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه - جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
16دوره
بدو خدمت معلمان
« گروه : ب »
۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴30378.00098/10/2698/11/17تا زمان تکمیل ظرفیت8:30-13:30پنجشنبه - جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
17مدیریت ارتباطات در مدرسه-ویژه مدیران و معاونین913012591630112.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شوددرحال ثبت ناممتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
18برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه-ویژه مدیران و معاونین914020231630112.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شوددرحال ثبت ناممتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
19رهبری آموزشی-ویژه مدیران و معاونین914020232430168.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شوددرحال ثبت ناممتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
20مدیریت مدرسه محوری-
ویژه مدیران و معاونین
914015171630112.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شوددرحال ثبت ناممتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
21اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی- گروه جدید – استاد جلیلیان
۹۱۴۰۰۵۱۳۱۶30112.00098/09/12
98/09/15درحال ثبت نام14:30-19:30
13-18
سه شنبه(14:30-19:30)- پنجشنبه – جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
22دوره تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی اول تا ششم ابتدایی914004693230224.۰۰۰98/08/0298/08/17
در حال ثبت نام14:30-19:30
13-18
سه شنبه- پنجشنبه-جمعهشهید مهدویدر حال ثبت نامثبت نام دوره
23مشاوره پیش از ازدواج
۹۱۳۰۱۲۵۸123084.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شوددر حال ثبت ناممتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویمتعاقبا اعلام می شودثبت نام دوره
24آموزش مهارت های زندگی۹۱۳۰۱۲۳۰2430168.000متعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودمتعاقبا اعلام می شودشهید مهدویمتعاقبا اعلام می شودثبت نام دوره
موسسه شهید مهدوی:میدان هفت تیر- خیابان لطفی – بعد از چهار راه مشاهیر – ساختمان فرصت امروز- پلاک 49 -طبقه سوم -واحد9 – تلفن:43313

مجتمع فنی بازتاب علم : میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-۴۴۱۵۷۶۴۰

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱تربیت مربی پیش دبستان(بازی های پیش دبستان و دبستانی)
9230570732۲۰224.00098/09/21 98/10/2698/05/249-14پنجشنبه هامجتمع فنی بازتاب علمدر حال ثبت نامثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی
گروه جدید
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰224.00098/08/2598/09/0598/08/2214-18شنبه تا پنجشنبهمجتمع فنی بازتاب علمدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
3 تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی9140041632۲۰224.00098/09/0298/09/1298/09/0114:30-18:30شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی بازتاب علمدر حال ثبت نامثبت نام در دوره
4بدوخدمت معلمان
9140240954۲۰378.00098/08/2298/09/1498/08/1915-19شنبه تا پنجشنبهمجتمع فنی بازتاب علمدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها: میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-

مجتمع آموزشی جاوید : بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ - تلفن: 44236812

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروع دورهپایان دورهمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیت دورهثبت نام دوره
۱بدو خدمت معلمان91402409 54۲۰378.00098/07/13۹8/07/3098/07/1215-18:20
8-14
شنبه تا پنجشنبهمجتمع آموزشی جاویددر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۲بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی چهارم ابتدایی 9110031618۲۰126.00098/07/0898/07/1498/07/0515-18:30
8-14:45
شنبه تا پنجشنبهمجتمع آموزشی جاویددر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۳شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت ۹۱۴۰۰۴۸۵ 10۲۰70.00098/07/1698/07/1898/07/1415-18:15
8-9:30
سه شنبه- چهارشنبه – پنجشنبهمجتمع آموزشی جاویددر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4روشها وفنون نوین تدریس ۹۱۴۰۰۳۱۲ 24۲۰168.00098/07/2598/08/0298/07/238-11:30
15:18:30
یکشنبه تا پنجشنبهمجتمع آموزشی جاویددر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
5مهارت های تفکر و حل مسئله 91401214 16۲۰112.00098/07/2098/07/2398/07/1815-18:15 شنبه تا سه شنبهمجتمع آموزشی جاویددرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:بلوار اشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸
مجتمع آموزشی جاوید- تلفن: 44236812

پایگاه معراج دانش : پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت (موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه (تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/04۹۷/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/04۹۷/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0498/05/0198/04/038:30-14سه شنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۴دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۵دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۶دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)
پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲25224۹8/04/0598/05/0298/04/038:30-14چهارشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۷دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان (خواندن،نوشتن،ریاضی)91400۵۱۳202514098/04/0298/04/2398/04/019-13یکشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۸دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی۹۲۳۰۵۷۰۷۳۲2522498/04/1098/05/0798/04/108:30-14دوشنبه هادبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
۹دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه اول ،دوم و سوم )
۹۱۴۰۰۴۶۹18۲۰12698/04/0998/04/2298/04/089-13شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
10دوره آموزشی تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی
(پایه چهارم،پنجم،ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹18۲۰12698/04/2998/05/1398/05/288:30-14شنبه
یکشنبه
دبیرستان دخترانه نجابتدرحال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:پرند- فاز۳ بلوارچمران جنوبی انتهای خیابان پروین اعتصامی ،دبیرستان دخترانه نجابت
(موسسه فرهنگی هنری طلائیه)

مجتمع فنی ایرانیان : میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱دوره آموزشی تحلیل کتب پایه پنجم۹۱۴۰۰۴۶۹32۲۰200۰۰۰98/05/12۹8/05/2098/05/129-12:30شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۲دوره آموزشی تحلیل کتب پایه ششم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰200۰۰۰۹8/05/2298/05/3098/05/2243721شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
۳دوره آموزشی تحلیل کتب پایه اول-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/02۹8/06/0698/06/0112:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
4دوره آموزشی تحلیل کتب پایه دوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/09۹8/06/1398/06/0812:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
5دوره آموزشی تحلیل کتب پایه سوم-گروه جدید – خانم سوهانی۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰22498/06/23۹8/06/2798/06/2212:30-16شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندرحال ثبت نامثبت نام دوره
6دوره آموزشی تحلیل کتب پایه چهارم۹۱۴۰۰۴۶۹۳۲۲۰۱۹۲۰۰۰۹8/05/02۹8/05/10۹8/05/019-12:30شنبه تا چهارشنبهمجتمع فنی ایرانیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

خادم عرشیان : اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰378.00098/07/2098/08/01تا پایان تکمیل ظرفیت14:30-18:30شنبه تا چهارشنبهخادم عرشیاندرحال ثبت نامثبت نام در دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم9140046932۲۰19298/05/2698/06/03تا پایان تکمیل ظرفیت۸:۳۰-12:30شنبه تا
پنجشنبه
خادم عرشیاندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:اسلامشهر- خیابان نواب جنوبی- پشت سایپا- مدرسه خادم عرشیان -تلفن: 09121281238

پایگاه رجا : میدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه مهدی زاده –شماره تماس: 66928018- (منطقه 11) مدرسه رجاء

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی- فارسی – علوم)9140046932۲۰19298/04/01۹8/04/17۹8/04/018:30-12:30
13 – 8:30
شنبه
دو شنبه
چهارشنبه
مدرسه رجاءدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
۲تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی- فارسی – علوم)9140046932۲۰19298/04/0298/04/2398/04/028:30-12:30
8:30-13:30
یکشنبه
سه شنبه
مدرسه رجاءدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه مهدی زاده –شماره تماس: 66928018- (منطقه 11) مدرسه رجاء

پایگاه علم و پرواز : نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز تلفن: 55341942

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱نحوه استفاده از تخته هوشمند
(آموزش الکترونیک)
9140086420۲۰14498/05/0798/05/0998/05/0614-18دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبهمدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول9140041632۲۰22498/05/30۹8/06/0998/05/298:30-13:30شنبه
تا
چهارشنبه
مدرسه علم و پروازدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم9140041632۲۰224۹8/06/09۹8/06/16۹8/06/088:30-13ایام هفتهمدرسه علم و پروازدرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت9140048510۲۰6098/04/16۹8/04/17۹8/04/168:30-13شنبه – یکشنبهمدرسه علم و پروازاتمام
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز
تلفن: 55341942

پایگاه آیین مهر: شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2 تلفن: 55864345-55864629

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱تربیت مربی پیش دبستان9230570732۲۰22498/05/22۹8/05/2798/05/218-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه آیین مهردرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب
درسی پایه اول
9140046932۲۰22298/05/22۹8/05/2798/05/218-14ایام هفتهمدرسه آیین مهردرحال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب
ریاضی اول تا ششم
9140046932۲۰19298/03/28۹8/04/11۹8/03/288-14ایام هفتهمدرسه آیین مهراتمام
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2
تلفن: 55864345-55864629

پایگاه آفتاب : قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6 تلفن: 22241292 -22679213

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروع پایان مهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاری محل اجرای وضعیت ثبت نام دوره
1شیوه های موثر تشویق
و تنبیه درتعلیم و تربیت
9140048510۲۰70.00098/07/28۹8/07/2998/07/2515- 19:30یکشنبه - دوشنبه مرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
2مهارت های تفکر و حل مسئله9140141416۲۰112.00098/07/1898/07/2598/07/168-14پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
3روابط انسانی در مدرسه9140047812۲۰84.00098/07/1898/07/2598/07/1614-19:30پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
4تحلیل محتوای کتب ریاضی اول تا ششم ابتدایی9140046916۲۰126.00098/07/2198/07/2398/07/1915-19:30سه شنبه – چهارشنبه-پنجشنبهمرکز آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها:قیطریه – چیذر- میدان ندا – جنب بانک گردشگری – پلاک 43 – طبقه سوم- واحد6
تلفن: 22241292 -22679213

پایگاه شهید جلالی : میدان آزادی به سمت بزرگراه فتح – روبروی بیمارستان شریعت رضوی داخل پایگاه یکم شکاری مدرسه شهید جلالی- تلفن تماس: ۶۶۶۵۸۷۱۵- 09054276725 (خانم ابدی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱بدوخدمت معلمان
همراه با تخفیف
91400469326030098/06/0298/06/0798/05/308-14شنبه تا پنجشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
2بررسی کتب درسی پایه اول9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
3بررسی کتب درسی پایه دوم9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
4بررسی کتب درسی پایه سوم9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
5بررسی کتب درسی پایه چهارم9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
6بررسی کتب درسی پایه پنجم9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
7بررسی کتب درسی پایه ششم9140046932۲۰19298/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
8فعالیت های آموزشی پیش دبستانی و بازی های پیش دبستان****48۲۰28898/06/0298/06/06تا زمان تکمیل ظرفیت8-14شنبه تا چهارشنبهمدرسه شهید جلالیدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:میدان آزادی به سمت بزرگراه فتح – روبروی بیمارستان شریعت رضوی داخل پایگاه یکم شکاری
مدرسه شهید جلالی- تلفن تماس: ۶۶۶۵۸۷۱۵- 09054276725 (خانم ابدی)

پایگاه مهرتابن : تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابانمظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(220 شرقی) پلاک 201 موسسه مهر تابان تلفن تماس: 77711907-09378900570(خانم صادقی)

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدوخدمت معلمان9140240954۲۰378.00098/07/1398/07/1898/07/1114-19:30شنبه تا پنجشنبهموسسه مهرتاباندر حال ثبت نامثبت نام دوره
2تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم و سوم ابتدایی914004693220224.00098/07/2098/07/2598/07/1814-19:30شنبه تا پنجشنبهموسسه مهرتاباندر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس فلکه ی چهارم- خیابانمظفری شمالی نرسیده به خیابان حاجیان(220 شرقی) پلاک 201
موسسه مهر تابان
تلفن تماس: 77711907-09378900570(خانم صادقی)

پایگاه سرواندیشان : تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف) شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱آموزش و پرورش پیش دبستان9140041316۲۰10098/05/24۹8/06/0798/05/239-14:30پنجشنبهمدرسه سرو اندیشان آفتابدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره اول ابتدایی****40۲۰85098/06/02۹8/06/1298/06/019-19شنبه- سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3روش های نوین آموزش علومویژه دبیران دوره دوم ابتدایی****40۲۰850۹8/06/03۹8/06/13۹8/06/029-17یکشنبه- چهارشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4روش های نوین آموزش علومویژه دبیران اول متوسطه***40۲۰85098/06/04۹8/06/1498/06/039-17دوشنبه – پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
5ارزشیابی کیفی – توصیفی9140071520۲۰15098/06/05۹8/06/1298/06/039-16سه شنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
6درس پژوهی9950611718۲۰12098/06/03۹8/06/1098/06/019-16یکشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
7اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی9950611840۲۰10098/06/04۹8/06/1198/06/039-16دوشنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
8راهنمای علمی نگارش طرح درس***24۲۰17098/06/02۹8/06/1498/06/099-16شنبه هااندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
9قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی9170737416۲۰10098/06/14۹8/06/2198/06/119-16پنجشنبهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
10مدیریت مدرسه محوری9140151716۲۰10098/06/07۹8/06/0898/06/059-16پنجشنبه- جمعهاندیشه آفرینان شریفدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:تهرانپارس- 180 غربی- نبش کوچه یاس- دبستان سرو اندیشان آفتاب(اندیشه آفرینان شریف)
شماره تماس: – ۰۹۱۲۰۹۰۴۴۷۱-7772300

پایگاه خجستگان زهرا : مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا تلفن های تماس: 77627555-77689567

ردیفعنوان دروهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰378.00098/07/2098/08/06تا پایان تکمیل ظرفیت14-18شنبه - دوشنبه - چهارشنبهخجستگان زهرادرحال ثبت نامثبت نام در دوره
2تربیت مربی پیش دبستان912570732۲۰22498/07/2198/08/02تا پایان تکمیل ظرفیت14-18یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام در دوره
3آموزش الکترونیک9140046820۲۰16898/05/1798/05/31تا پایان تکمیل ظرفیت14-18یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبهخجستگان زهرادر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:مترو دروازه دولت–خیابان سعدی شمالی–خیابان نادری–پلاک 21–دبستان خجستگان زهرا
تلفن های تماس: 77627555-77689567

پایگاه شکوه شفق : خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6) تلفن: 88948291

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1بدو خدمت معلمان۹۱۴۰۲۴۰۹۵۴۲۰۳۲۴۰۰۰98/05/0898/05/16تا پایان تکمیل ظرفیت9-13شنبه تا چهارشنبهشکوه شفقدرحال ثبت نامثبت نام دوره
2اصول طراحی آموزشی9140045716۲۰9698/06/0298/06/04تا پایان تکمیل ظرفیت9-13شنبه-یکشنبه دوشنبهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
3تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول تا سوم9140046932۲۰22498/06/0998/06/12تا پایان تکمیل ظرفیت8-14ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
4تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم تا ششم9140046932۲۰22498/06/1398/06/20تا پایان تکمیل ظرفیت8-14ایام هفتهشکوه شفقدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:خیابان انقلاب- خیابان نجات اللهی- بالاتر از خیابان طالقانی-جنب هتل هویزه- کوچه سپاس – پلاک 5(منطقه6)
تلفن: 88948291

پایگاه نهال دانش : فلکه سوم تهرانپارس- خیابان 196 غربی – پلاک 15 شماره تماس: – 09123764339- 77862523

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
۱فرهنگ و مفاهیم قرآنی(پایه اول و دوم)9250389216۲۰11298/05/26۹8/05/2898/05/258-13شنبه- یکشنبه- دوشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
2مهارتهای تفکر و حل مسئله9140141416۲۰11298/05/26۹8/05/2898/05/258-13شنبه- یکشنبه- دوشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
3شیوه های موثر تشویق و تنبیه9230570710۲۰7098/05/26۹8/05/2798/05/258-13شنبه- یکشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
4آشنایی با آزمون های پرلز9950590612208498/06/0398/06/0498/06/038-13یکشنبه – دوشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
5یادگیری معکوس9950590412208498/06/0398/06/0498/06/038-13یکشنبه – دوشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
6روانشناسی یادگیری91401609162011298/06/0598/06/0998/06/048-13سه شنبه- چهارشنبه- شنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
7مدل ها و شیوه های تدریس یادگیری92002980162011298/06/0598/06/0998/06/048-13سه شنبه- چهارشنبه- شنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
8اختلالات رفتاری کودکان و روش های اصلاح آن91400515242016898/06/0998/06/1398/06/088-13شنبه تا چهارشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
9اختلالات یادگیری دانش آموزان91400513202014098/06/1098/06/1398/06/098-13یکشنبه تا چهارشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
10روش های تخصصی فعال یاددهی- یادگیری91400322322022498/06/1698/06/2398/06/158-13شنبه تا چهارشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
11بدوخدمت معلمان91402409542037898/06/1698/06/2798/06/158-13شنبه تا چهارشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
12بهداشت روانی دانش آموزان92101806302021098/06/1698/06/2398/06/158-13شنبه تا چهارشنبهنهال دانشدر حال
ثبت نام
ثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:فلکه سوم تهرانپارس- خیابان 196 غربی – پلاک 15
شماره تماس: – 09123764339- 77862523

پایگاه شهاب : شهریار- فاز سه اندیشه- خیابان بوستان(شهید بلورخانی)- خیابان چمران-جنب توان بخشی رضوان-مجتمع غیردولتی شهاب تلفن: 65555371-021

ردیفعنوان دورهکدمدت(ساعت)ظرفیتشهریه(تومان)شروعپایانمهلت ثبت نامساعت برگزاریروز برگزاریمحل اجراوضعیتثبت نام دوره
1اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی91400511316۲۰11298/07/0498/06/18تا پایان تکمیل ظرفیت8-13پنجشنبهمجتمع غیردولتی شهابدر حال ثبت نامثبت نام دوره
2بازی های پبش دبستان و دبستان9230570732۲۰22498/07/0798/07/23تا پایان تکمیل ظرفیت14:30-19:30یکشنبه – سه شنبهمجتمع غیردولتی شهابدر حال ثبت نامثبت نام دوره
3شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت9140048510۲۰70متعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمجتمع غیردولتی شهابدر حال ثبت نامثبت نام دوره
4آموزش مهارت های زندگی9130123024۲۰168متعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگرددمجتمع غیردولتی شهابدر حال ثبت نامثبت نام دوره
محل برگزاری دوره ها:شهریار- فاز سه اندیشه- خیابان بوستان(شهید بلورخانی)- خیابان چمران-جنب توان بخشی رضوان-مجتمع غیردولتی شهاب
تلفن: 65555371-021