توجه !
در صورت انصراف از ثبت نام 30% از هزینه دوره از مبلغ پرداختی کسر می گردد.

پس از ثبت نام در دوره امکان تغییر دوره وجود ندارد.

موسسه شهید مهدوی

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
شهریه دوره (تومان)
شروع
دوره
پایان
دوره
مهلت
ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای
برگزاری
دوره
محل
اجرای
دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره

۱

دوره تحلیل محتوای کتب درسی
پایه پنجم
۹۱۴۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ 98/04/31 98/05/08 ۹۸/04/30 19:30 – 15 دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه- شنبه- یکشنبه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

۲

دوره تحلیل محتوای کتب درسی
پایه ششم
۹۱۴۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ 98/05/12 98/05/20 98/05/11 ۱9:۳۰- ۱۵ شنبه تا چهارشنبه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

۳

دوره تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم(فارسی-ریاضی-علوم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/04/22 98/04/30 درحال ثبت نام ۱۵-۱9:۳۰ یکشنیه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

۴

دوره
بدو خدمت معلمان

(گروه جدید)

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴.۰۰۰ 98/04/17 98/04/31 درحال ثبت نام 8:30-13:30 ایام هفته  مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره

5

دوره تخصصی روشهای یاددهی – یادگیری (استاد میرشفیعی)

(گروه جدید)

91400322
32 ۲۰ 192.000 98/03/23 98/03/31 درحال ثبت نام  

15-19:30

 

پنجشنبه – جمعه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره

6

دوره اختلالات یادگیری
دانش آموزان
(درس ریاضی)-نوبت عصر
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ 98/04/27 98/05/03 در حال ثبت نام 14:30-19:30

عصر

پنج شنبه 

دوشنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

7

مدیریت ارتباطات در مدرسه-ویژه مدیران
91301259
16 ۲۰ 96.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود درحال ثبت نام 8:30-13:30 یکشنبه

سه شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

8

برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه-ویژه مدیران
91402023
16 ۲۰ 96.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود درحال ثبت نام 8:30-13:30 یکشنبه 

سه شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

9

رهبری آموزشی-ویژه مدیران
91402023
24 ۲۰ 144.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود درحال ثبت نام 8:30-13:30 یکشنبه 

سه شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

10

مدیریت مشارکتی در سطح در مدرسه-ویژه مدیران
91401520
24 ۲۰ 144.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود درحال ثبت نام 8:30-13:30 یکشنبه

سه شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی  در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

11

دوره اختلالات یادگیری
دانش آموزان
(درس فارسی)
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۲۰ ۹۶.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود درحال ثبت نام ۱۴-۱۸

عصر

پنج شنبه ها مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

12

تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم
( کتب ریاضی، فارسی و علوم)
91400469
32 ۲۰ 192.۰۰۰
98/04/01
98/04/16
در حال ثبت نام 8:30-12:30 شنبه

یکشنبه سه شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

13

تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول
( کتب ریاضی، فارسی و علوم)
91400469
32 ۲۰ 192.۰۰۰
98/03/22
98/04/12
در حال ثبت نام 8:30-12:30 چهارشنبه

پنج شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

14

دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی
۹۱۶۰۲۲۰۶
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ 98/03/09 98/04/06 در حال ثبت نام
14 – ۸ پنج شنبه ها مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

15

دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)- صبح
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۸/04/03 ۹۸/04/27 در حال ثبت نام 8:30-13:30 دوشنبه

پنج شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره

16

دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)- عصر
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۸/04/03 ۹۸/04/20 در حال ثبت نام 14:30-19:30 دوشنبه

پنج شنبه

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی درحال ثبت نام ثبت نام در دوره

17

تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم
( کتب ریاضی، فارسی و علوم)
91400469
32 ۲۰ 192.۰۰۰ 98/04/22 98/04/29 در حال ثبت نام ۸:۳۰-13:۳۰ شنبه تا چهارشنبه مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

18

مشاوره پیش از ازدواج
۹۱۳۰۱۲۵۸
۱۲ ۲۰ ۷۲.۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود در حال ثبت نام ۸:۳۰-۱۲:۳۰ پنج شنبه ها مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره

19

آموزش مهارت های زندگی
۹۱۳۰۱۲۳۰
۲۴ ۲۰ ۱۴۴۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود در حال ثبت نام ۸-۱۳ پنج شنبه ها مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

ضلع غربی میدان هفت تیر – خیابان لطفی – بعد از تقاطع مشاهیر – کوچه بهرامی – پلاک ۱۵- تلفن:43313

مجتمع فنی بازتاب علم

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تربیت مربی پیش دبستانی
92305707
32 ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/04/13 98/05/10 98/04/13 9-15 پنجشنبه مجتمع فنی بازتاب علم
در حال ثبت نام
ثبت نام در دوره
2
تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
32 ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/04/01 98/04/06 98/04/01 9-14 به مدت یک هفته مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/02/29 98/03/07 98/02/28 15-19 یکشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
 تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی

گروه جدید

91400469
32 ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ 98/04/10 98/04/19 98/04/10 15-19 شنبه  تا چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال  ثبت نام ثبت نام در دوره
5
دوره آموزشی حضوری روشها و فنون تدریس
91400312
24 ۲۰ 144.000 98/03/26 98/03/29 98/03/25 10-16 یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
6
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ ۹8/۰3/18 ۹8/03/25 ۹8/۰3/17 9-14 به مدت یک هفته مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
6
بدو خدمت معلمان

گروه جدید

۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ ۹8/۰4/22 ۹8/04/30 ۹8/۰4/22 15-19 شنبه تا چهارشنبه مجتمع فنی بازتاب علم در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان المپیک، خیابان ۲۷ ( اداره برق )، پلاک ۱۱، درب غربی، طبقه دوم، مجتمع آموزشی بازتاب علم-44157640

مجتمع آموزشی جاوید

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره

بدو خدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹ ۵۴ ۲۰ ۳۷۸۰۰۰ 98/03/20 ۹8/04/06 ۹8/03/20 14 – ۸ شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۲ اختلالات یادگیری دانش آموزان ۹۱۴۰۰۵۱۳ ۱۶ ۲۰ 112.000 98/03/23 98/04/06 98/03/23 8-14 پنجشنبه ها مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۳ بررسی,تحلیل و روش تدریس علوم سوم ابتدایی ۹۱۴۰۲۴۰۹ ۱۸ ۲۰ ۱۲۶۰۰۰ ۹۷/۱۰/۰۱ ۹۷/۱۰/۲۹ ۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵-۱۹

۱۵-۱۷

شنبه مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۴ بررسی,تحلیل و روش تدریس فارسی سوم ابتدایی ۹۱۰۰۰۲۱۵ ۱۶ ۲۰ ۱۱۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۲ ۹۷/۰۹/۲۹ ۹۷/۰۸/۲۲ ۱۵-۱۹ شنبه

چهارشنبه

مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۵ بررسی، تحلیل و روش تدریس هدیه های آسمانی و قرآن سوم ابتدایی ۹۲۵۰۰۱۰۶ ۲۰ ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۴ ۹۷/۱۰/۲۸ ۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵-۱۹ شنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۶ بررسی، تحلیل و روش تدریس اجتماعی  سوم ابتدایی ۹۱۳۰۰۱۵۹ ۲۰ ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۶ ۹۷/۰۹/۱۰ ۹۷/۰۸/۲۶ ۱۵-۱۹ شنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۷ شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت ۹۱۴۰۰۴۸۵ ۱۰ ۲۰ ۷۰.۰۰۰ ۹۷/۱۰/۳ ۹۷/۰۹/۶ ۹۷/۱۰/۲ ۱۵-۱۹ دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۸ روشها وفنون نوین تدریس ۹۱۴۰۰۳۱۲ ۲۴ ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۴ ۹۷/۱۱/۳ ۹۷/۱۰/۲۴ ۱۵-۱۹

۱۵-۱۷

۸-۱۴

شنبه_دوشنبه
چهارشنبهپنجشنبه
مجتمع آموزشی جاوید اتمام

ثبت نام

ثبت نام در دوره
9 مهارت های تفکر و حل مسأله ۹۱۴۰۱۴۱۴ ۱۶ ۲۰ ۱۱۲.۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۰ ۹۷/۱۰/۱۹ ۹۷/۱۰/۱۰ ۱۵-۱۹ دوشنبه
چهارشنبه
مجتمع آموزشی جاوید در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها
بلواراشرفی اصفهانی جنوب به شمال – بعداز خیابان باغ فیض – خیابان شهید درخشانی – خیابان روشن – پلاک ۸ – مجتمع آموزشی جاوید- 44236812

پایگاه معراج دانش

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۶ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه-

آموزشگاه معراج دانش

اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه سوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۱ ۹۷/۰۸/۱۲ ۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰ دوشنبه- شنبه- یکشنبه- آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۴
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه چهارم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۵
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۳ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

یک شنبه- سه شنبه- شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۶
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۰۸/۱۵ ۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰-۱۸:۳۰

۹:۰۰-۱۲:۳۰

شنبه-  سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه- آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۷
دوره آموزشی اختلالات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
۹۱۴۰۰۵۱۳
۱۶ ۳۰ ۹۶۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود تا زمان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱۲:۳۰ متعاقبا اعلام میشود آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۸
دوره آموزش حضوری نقاشی کودکان پیش دبستانی
۹۲۳۰۵۷۰۷
۳۲ ۲۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۷ ۹۷/۱۲/۲ ۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳:۳۰ – ۸ پنج شنبه ها آموزشگاه معراج دانش اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۹
دوره تحلیل محتوای کتب درسی (ریاضی اول تا ششم)
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ متعاقبا اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود ۹۷/۸/۲۹ ۱۴-۱۸:۳۰ پنج شنبه ها آموزشگاه معراج دانش در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

پرند- فازصفر بلوار چهار باغ خیابان نقش جهان ۲ (پشت میوه و تره بارشاهد )آموزشگاه معراج دانش    تلفن:56935865

مجتمع فنی ایرانیان

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ ۹۷/۰۵/۱۵ ۹۷/۰۵/۲۳ ۹۷/۰۵/۱۳ ۸:۳۰-۱۲:۰۰ دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه- شنبه- یکشنبه- سه شنبه مجتمع فنی ایرانیان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه اول
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۴ ۹۷/۰۹/۱۵ ۹۷/۰۸/۲۳ ۸:۳۰-۱۳:۳۰

۱۵:۰۰-۱۸:۱۵

پنجشنبه مجتمع فنی ایرانیان لغو دوره ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه دوم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۹ ۹۷/۰۹/۰۸ ۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵-۱۸:۱۵ شنیه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه مجتمع فنی ایرانیان اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۳
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه پنجم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۰ ۹۷/۰۹/۱۸ ۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵-۱۸:۱۵

۹-۱۲:۱۵

همه روزه مجتمع فنی ایرانیان اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
۲
دوره آموزشی تحلیل کتب (ریاضی، علوم و فارسی)پایه ششم
۹۱۴۰۰۴۶۹
۳۲ ۲۰ ۱۹۲۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۹ ۹۷/۰۹/۲۷ ۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵-۱۸:۱۵

۹-۱۲:۱۵

همه روزه مجتمع فنی ایرانیان اتمام ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

میدان رسالت – ابتدای خیابان هنگام -پلاک ۱۴- تلفن :77243949

دبستان اندیشه فردا

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت دوره (ساعت)
ظرفیت دوره (نفر)
مبلغ ثبت نام (تومان)
شروع دوره
پایان دوره
تاریخ پایان ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
1
دوره آموزشی بدو خدمت معلمان
۹۱۴۰۲۴۰۹
۵۴ ۲۰ ۳۲۴۰۰۰ 98/03/19 98/04/02 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱3:30 یکشنبه سه شنبه پنجشنبه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
2
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول
91400469
32 ۲۰ 192.000 98/03/20 98/04/03 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱3:30 دوشنبه – چهارشنبه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
3
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم
91400469
32 ۲۰ 192.000 98/04/04 98/04/13 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱3:30 سه شنبه- پنج شنبه- یکشنبه- دو شنبه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
4
بازی های پیش دبستان
92305707
32 ۲۰ 192.000 98/03/19 98/03/28 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱3:30 یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
5
فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش دبستان
92600234
16 ۲۰ 96.000 98/04/02 98/04/04 تا پایان تکمیل ظرفیت ۸:۳۰-۱2:30 یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه دبستان اندیشه فردا در حال ثبت نام ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

شعبه موسسه شهید مهدوی– خیابان جردن-نرسیده به پل میرداماد-خیابان سپیدار-پلاک ۵- تلفن:88771040

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول (ریاضی- فارسی – علوم)

 

91400469 32 ۲۰ 192.000 98/03/22 ۹8/04/05 ۹8/03/21 8:30-12:30

13 – 8:30

شنبه

دو شنبه

چهارشنبه

 

مدرسه رجاء در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۲
تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم(ریاضی- فارسی – علوم)
91400469 32 ۲۰ 192.000 98/03/21 98/04/011 98/03/21 8:30-12:30

8:30-13:30

یکشنبه

سه شنبه

مدرسه رجاء در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها
میدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه مهدی زاده – شماره تماس: 66928018- (منطقه 11)

مدرسه رجاء

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
تربیت مربی پیش دبستان (بازی های پیش دبستان)

 

92305707 32 ۲۰ 192.000 98/03/01 ۹8/04/05 ۹8/03/01 8-14 چهارشنبه

 

مدرسه آیین مهر در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

شهرک شریعتی- میدان ماهان – ابتدای مطهری شمالی- جنب دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی- دبستان آیین مهر 2

تلفن: 55864345-55864629

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
بدوخدمت معلمان

 

91402409 54 ۲۰ 324.000 98/03/20 ۹8/03/29 ۹8/03/20 8:30-14:30 شنبه

تا

چهارشنبه

 

مدرسه علم و پرواز در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

نازي آباد-خیابان نيكنام شمالي-خیابان فاطمي-پلاک 86-دبستان علم و پرواز

تلفن: 55341942

 
ردیف
نام دوره
کد دوره
مدت
 دوره 
(ساعت)
ظرفیت
 دوره
(نفر)
شهریه 
دوره 
(تومان)
شروع دوره
پایان دوره
مهلت ثبت نام
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری دوره
محل اجرای دوره
وضعیت دوره
ثبت نام در دوره
۱
روابط انسانی در مدرسه

 

91400478 12 ۲۰ 70.000 98/03/21 ۹8/04/06 ۹8/03/21 8-9:30 سه شنبه پنجشنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
۱
شیوه های
موثر تشویق
و تنبیه در
تعلیم و تربیت

 

91400485 10 ۲۰ 60.000 98/03/21 ۹8/03/30 ۹8/03/21 8-9:30 سه شنبه پنجشنبه مرکز آفتاب در حال

ثبت نام

ثبت نام در دوره
محل برگزاری دوره ها

قیطریه چیذر- میدان ندا جنب بانک گردشگری پلاک 43 طبقه سوم- واحد6 

تلفن: 22241292 -22679213