دوره ویژه فرهنگیان استان گیلان 

(با قابلیت ثبت در LTMS  وزارت آموزش و پرورش)

با سلام

فراگیران محترم در صورتی که برای اولین بار است که در دوره های موسسه شرکت می نمایید برای ثبت نام در دوره ها ابتدا حساب کاربری جدید ایجاد نمایید در غیر این صورت با همان کاربری قبلی می توانید در دروه ها ثبت نمایید

 

راهنمای ایجاد حساب کاربری 

لیست دوره های آفلاین

 دوره های آفلاین
ردیفعنوانکد دوره مدت دورهمبلغ دوره (تومان)راهنمایی و ثبت نام
۱روش های فعال یاددهی - یادگیری ۹۱۴۰۰۳۲۲ ۳۲۳۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲روانشناسی تربیتی ۹۱۴۰۱۱۷۷۲۴۲۸.۸۰۰ثبت نام در دوره
۳روش ها و فنون تدریس۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۲۸.۸۰۰ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی - توصیفی
۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵راهنمای عملی نگارش طرح درس
۹۱۴۰۰۳۱۱۲۴۲۸.۸۰۰ثبت نام در دوره
۶مدیریت مدرسه محور
۹۱۴۰۱۵۱۷۱۶۱۹.۲۰۰ثبت نام در دوره
۷افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن
۹۱۴۰۰۴۵۹۲۰۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸مقدمات مدیریت آموزشگاهی
۹۱۴۰۱۵۱۵۲۴۲۸.۸۰۰ثبت نام در دوره
۹آیین نگارش و مکاتبات اداری
۹۱۰۰۵۶۱۰۲۴۲۸.۸۰۰ثبت نام در دوره
۱۰آموزش نرم افزار تخصصی شاد۹۹۵۰۶۷۶۷ ۶۷.۲۰۰ثبت نام در دوره
۱۱توانمندسازی در آموزش و پرورش
۹۱۴۰۰۲۰۵ ۱۲۱۴.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۲بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه اول ابتدایی ۹۱۱۰۰۲۰۴۳۴۴۰.۸۰۰ثبت نام در دوره
۱۳بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی ۹۱۱۰۰۳۱۴۳۲۳۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۴بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی ۹۱۱۰۰۴۲۰۳۲۳۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۵بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی ۹۱۱۰۰۵۰۵۳۰۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۶بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ۹۱۱۰۰۶۰۷۳۰۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۷بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی ۹۱۱۰۰۳۱۳۳۲۳۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۱۸بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی ۹۱۲۰۰۲۰۴۱۶۱۹.۲۰۰ثبت نام در دوره
۱۹بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی ۹۱۲۰۰۲۰۵۱۶۱۹.۲۰۰ثبت نام در دوره
۲۰بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ۹۱۲۰۰۳۱۹۱۸۲۱.۶۰۰ثبت نام در دوره
۲۱بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ۹۱۲۰۰۴۰۴۳۲۳۸.۴۰۰ثبت نام در دوره
۲۲بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی ۹۱۲۰۰۵۳۴۴۰۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲۳بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ۹۱۲۰۰۳۱۴۲۰۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره

لیست دوره های آنلاین

لیست دوره های آنلاین
ردیفعنوانکد دورهمدت دوره مبلغ دوره (تومان)راهنمایی و ثبت نام
۱روش های فعال یاددهی - یادگیری ۹۱۴۰۰۳۲۲۳۲۴۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۲ روانشناسی تربیتی ۹۱۴۰۱۱۷۷ ۲۴۳۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۳روش ها و فنون تدریس
۹۱۴۰۰۳۱۲۲۴۳۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۴ارزشیابی کیفی - توصیفی
۹۱۴۰۰۷۱۵۲۰۲۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۵راهنمای عملی نگارش طرح درس ۹۱۴۰۰۳۱۱ ۲۴۳۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۶مدیریت مدرسه محور - ۹۱۴۰۱۵۱۷ ۱۶۲۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
۷افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری آن ۹۱۴۰۰۴۵۹ ۲۰۲۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۸مقدمات مدیریت آموزشگاهی ۹۱۴۰۱۵۱۵ ۲۴۳۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۹آیین نگارش و مکاتبات اداری۹۱۰۰۵۶۱۰ ۲۴۳۳۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۰آموزش نرم افزار تخصصی شاد۹۹۵۰۶۷۶۷۶۸۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۱توانمندسازی در آموزش و پرورش۹۱۴۰۰۲۰۵۱۲۱۶۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۲بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه اول ابتدایی
۹۱۱۰۰۲۰۴ ۳۴۴۷۶.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۳بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی ۹۱۱۰۰۳۱۴ ۳۲۴۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۴بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی ۹۱۱۰۰۴۲۰ ۳۲۴۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۵بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی ۹۱۱۰۰۵۰۵ ۳۰۴۲۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۶بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ۹۱۱۰۰۶۰۷ ۳۰۴۲۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
۱۷بررسی ،تحلیل وروش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی ۹۱۱۰۰۳۱۳۳۲۴۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی۹۱۲۰۰۲۰۴ ۱۶۲۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی۹۱۲۰۰۲۰۵۱۶۲۲۴.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی۹۱۲۰۰۳۱۹۱۸۲۵۲.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی۹۱۲۰۰۴۰۴۳۲۴۴۸.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی۹۱۲۰۰۵۳۴۴۰۵۶۰.۰۰۰ثبت نام در دوره
بررسی، تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی۹۱۲۰۰۳۱۴۲۰۲۸۰.۰۰۰ثبت نام در دوره


موسسه مهدوی را در فضاهای مجازی دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام

 


در صورت هر گونه سوال با شماره ۴۳۳۱۳-۰۲۱ تماس و یا از طریق شماره واتساپ ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰ با ما ارتباط برقرار نمایید.


× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟